CDG Apps

DICCIONARIO TU̱ʼUN SÂVÍ


ESPAÑOL – MIXTECO

PotencialRealizadoContinuo
1numiin
2numu̱vi̱
3numu̱ni̱
4numku̱mí
5numu̱ʼu̱n
6numi̱ñu̱
7numu̱xa̱
8numu̱na̱
9numi̱i̱n
1nummil
1.000.000nummillón
10numu̱xu̱
100numcien
15numxa̱ʼu̱n
20numo̱ko̱
40+numu̱vi̱ xiko
A
a vecesadvsava
a, en, sobre, paraprepnu̱ú
abajoprepni̱nu̱
abandonarvb1sandakoosa̱ndakoosándakoo
abiertoadjnúna
abrazarvb1numinu̱minúmi
abrirvb1kunáku̱nákúná
abrirvb1xunáxu̱náxúná
abuela, tortillasxi̱tá
abuelosxi̱í
acabarse, destruirsevb1ndi’i-xa̱’andi̱’i-xa̱’andí’i-xa̱’a
acerca de, paraprepxa̱ʼa
acercarvb1kuyatinku̱yatinkúyatin
adentroprepini
adentro, dentro de, duranteprepti̱xin
adiós, así seaisa̱á ná koo
adorarvb1ndasakáʼnunda̱sakáʼnundásakáʼnu
agarrar, arrestarvb1tiinti̱intíin
agarrar, tomarvb1kiʼinki̱’inkí’in
agradarvb1sakusi̱í-inisa̱kusi̱í-inisákusi̱í-ini
agrioadjiyá
aguasti̱kui̱í
aguantarvb1ndakunda̱kundáku
ahorastá vitin
aire, espíritu, vientosta̱chí
alejarvb1kuxíkaku̱xíkakúxíka
algopronsava
algunospronsavana
alláadvkán
altoadjsíko
amanecervb2tu̱vini̱tu̱vitúvi
amarvb1kuʼvi̱-iniku̱ʼvi̱-inikúʼvi̱-ini
amarilloadjkuáan
amarrarvb1katúka̱túkátú
amigosmigo
amplio, anchoadjkó’ó
ancianoadjxi̱ku̱a’a
andar, caminarvb4bkakaxi̱kaxíka
ángelsángel
animalskití
animalpron
ante, antes deprepya̱chi̱
antiguoprepxi̱naʼá
añosku̱i̱ya̱
apagarvb1ndaʼva̱nda̱ʼva̱ndá’va̱
apenasadvsa̱kán
apóstolsapóstol
aprendervb1sakuaʼasa̱kuaʼasákuaʼa
aprender (estar listo)vb1kutu̱ʼvaku̱tu̱ʼvakútu̱ʼva
aquíadjyóʼo
arar, quebrar, rompervb1ta’víta̱’vítá’ví
árbolsyitún
arcasarca
arenasyu̱ti
arrancarvb1tu’untu̱’untú’un
arrastrarvb1ñuunañu̱unañúuna
arrelgarvb1ndasaviínda̱saviíndásavií
arrelgar, componervb1sandá’asa̱ndá’asándá’a
arrepentirsevb1ndikó-inindi̱kó-inindíkó-ini
arribaprepni̱nu
arrodillarvb1kuxítíku̱xítíkúxítí
así esadvsaá
asustar, espantarvb1kundasíku̱ndasíkúndasí
asustarse, intimidarsevb1niyi̱ʼvíni̱yi̱ʼvíníyi̱ʼví
atorarsevb2ti̱inni̱ti̱intíin
atrásadjsa̱tá
aunquecni
autoridad, camino, vez (plur)syichi̱
ayeradvkuni
ayudarvb1chindeéchi̱ndeéchíndeé
azuladjndí’í
B
bajarvb1ndaxi̱nunda̱xi̱nundáxi̱nu
bajarvb1sanuusa̱nuusánuu
bañarvb5kuchichi̱chichíchi
barcosbarco
basura, nidosta̱ka̱
bautizarvb1sakuchisa̱kuchisákuchi
bautizarsevb1ndakuchinda̱kuchi ndákuchi
bebé ♀sñá lée loʼo
bebé ♂sta̱ lée loʼo
beber, tomarvb4bkoʼoxi̱ʼixíʼi
bibliasbiblia
bienadvva̱ʼa
blancoadjyaa
blandito, suaveadjvitá
bonito, hermosoadjlivi
bravo, enojadoadjkue̱ʼe̱
brillarvb1ye’eye̱’eyé’e
buenoadjva̱ʼa
buscarvb1nandukúna̱ndukúnándukú
C
caballoskuáyi̱
cabezasxi̱ní
caer (no muy alto)vb2ko̱yoni̱ko̱yokóyo
caer (plur)vb1nduvandu̱vandúva
caer (sing)vb1ndakavanda̱kavandákava
café (color)adjyá’a
cajasxatún
calentarse, enojarsevb2sa̱a̱ni̱sa̱a̱sáa̱
calienteadjsâá
caliente (hacerse)vb1nduyiʼníndu̱yiʼníndúyiʼní
caloradjyi’ní
cambiarvb1nasamana̱samanásama
cancíonsyaa
cantarvb4bkataxi̱taxíta
capítuloscapítulo
cargar, llevar (sobre hombro/espalda)vb3ckundisondi̱sondíso
cargar, llevar (sobre objeto/animal)vb1sakáasa̱káasákáa
carne, cuerposku̱ñu
caroadjya’vi
carroscarro
casasveʼe
casarsevb1tindaʼa̱ti̱ndaʼa̱tíndaʼa̱
cercaprepyatin
ceronumcero
cerradoadjndási
cerrar, detener, impedirvb1chikasichi̱kasichíkasi
cerro, lomasxi̱ki̱
cerro, montesyu̱ku̱
chico, pequeña (plur)adjválí
chico, pequeño (sing)adjlo’o
chiquitito, pequeñitoadjlo’ochín
chivosti̱xú’u
chocar, rozarvb1kanindaaka̱nindaakánindaa
chupar, barrervb1ti’viti̱’viti’vi
ciegoadjkuáa
cielosndiví
ciudad, pueblosñuu
claro, cristalinoadjkúi̱
claro, transparenteadjkáxi
colgarvb1katikaaka̱tikaakátikaa
colocarvb1chindú’uchi̱ndú’uchíndú’u
comenzar, empezar, iniciarvb1kixaʼáki̱xaʼákíxaʼá
comer comidavb3akuxixi̱xixíxi
comer frutavb4akaxíxa̱xí xáxí
comidaskuxu
comopreptáki̱ʼva
como, de qué maneraprepndáa ki̱ʼva
cómo, cuántointnda̱saa
compañerostá’an
completar, terminarvb1saxínusa̱xínusáxínu
completoadjníí
comprarvb1kueeku̱eekúee
comprarvb1satása̱tásátá
conprepxíʼin
concienciasxínitúni̱
consejoskonsejo
construir, crear, hacervb1ixava̱ʼai̱xava̱ʼaíxava̱ʼa
contagiosoadjxíkun
convertirvb1nduundu̱undúu
corazónsníma̱
corrervb3akunuxi̱nuxínu
cortarvb4aka’ndaxa̱’ndaxá’nda
cortoadjla̱vo̱
cosapronña̱ʼaña
cosa (árbol, madera, máquina)pron
costilla, pechoskandíka
crear, hasersevb1kuva̱ʼaku̱va̱ ʼakúva̱ʼa
crecervb5kuaʼnuxa̱ʼnuxáʼnu
crecer (hacer)vb1sakuaʼnusa̱kuaʼnusákuaʼnu
creer, obedecervb1kandíxaka̱ndíxakándíxa
cruzarvb2ko̱sokavani̱ko̱sokavakósokava
cuál, qué cosaintndáaña
cuándointama
cuando, sic
cuellossi̱ko̱
cuerno, semillasndiki̱
Cuerpo GobernantesNa̱ kíʼin kuenta
cuervosti̱ka̱ká
cuidarvb3bkundaaxi̱ndaandáa
cura, sacerdotessu̱tu̱
curarvb1nduva̱’andu̱va̱’a ndúva̱’a
curar, sanarvb1sandáʼasa̱ndáʼasándáʼa
D
dar a luz, nacer (hacer)vb1saka̱kusa̱kákusáka̱ku (A
dar, entregarvb1taxi nda’a̱ta̱xi nda’a̱táxi nda’a̱
de qué maneraintndáa ki̱’va
de verdadindixa
decaerse, desanimarsevb1ndakava-ininda̱kava-inindákava-ini
decidirvb1chika̱a̱-inichi̱ka̱a̱-inichíka̱a̱-ini
decirvb1kachika̱chikáchi
dejarvb1ndakoonda̱koondákoo
dejarsevb1sandákoosa̱ndákoosandákoo
del otro ladoadvxiyo
demoniosdemonio
derechaadjkúaʼa
desatarvb1ndaxínda̱xíndáxí
descansarvb1ndakundéenda̱kundéendákundée
despuéspreptándi̱ʼi
destruirvb1sandi̱ʼi-xa̱ʼasa̱ndi̱ʼi-xa̱ʼasándi̱ʼi-xa̱ʼa
desviar, manejarvb1kavaka̱vakáva
detenervb4akasixa̱sixási
día, nombreski̱vi̱
diablosndi̱va̱’a
dibujar, escribir, pintarvb1kaʼyíka̱ʼyíkáʼyí
dientesnu̱’u
diferenteadvsíín
difíciladjyo̱’vi̱
dinerosxu̱ʼún
diossndióxi̱
discursarvb1ka̱’a̱ndosóni̱ka̱’a̱ndosóká’a̱ndosó
dolorososyo̱ʼvi̱
dóndeintmíí
donde quieracndáaka
dormirvb5ku̱su̱nni̱ki̱si̱kísi̱
dudarvb4bkaka-inixi̱ka-inixíka-ini
E
echar, despedir, guardarvb1taánta̱ántáán
echar, poner, meter, introducirvb1chika̱a̱chi̱ka̱a̱chíka̱a̱
ejemplosto̱ni̱nu
élpronmiírara
el (hombre)artta̱
elegir, escojervb1ndaka̱xinnda̱ka̱xinndáka̱xin
eliminarvb1sandiʼisa̱ndiʼisándiʼi
ellapronmiíñáñá
ellaspronmiíná
ellospronmiínana
elotesndisi̱
empujar, enviarvb1chindaʼáchi̱ndaʼáchíndaʼá
en serioindixa
encontrar, hallarvb1ndani̱ʼinda̱ni̱’indáni̱’i
enfermarsevb1kuʼvi̱ku̱ʼvi̱kúʼvi̱
enfermedadskue̱ʼe̱
enfriarvb1sandi̱kosa̱ndi̱kosándi̱ko
engañarvb1sandá’visa̱ndá’visándá’vi
engañar (ser engañado)vb1sandá’vi-ña’ása̱ndá’vi-ña’ásándá’vi-ña’á
engaño, mentirasvatá
engrandecer, ensalzarvb1nduká’nundu̱ká’nundúká’nu
enseguidaadvndi̱ku̱n
enseñarvb1sanáʼa̱sa̱náʼa̱sánáʼa̱
ensuciarvb1ixayakua̱i̱xayakua̱íxayakua̱
entender, saber, enterarsevb1kunda̱a̱-iniku̱nda̱a̱-inikúnda̱a̱-ini
enteroadjiníí saá
enterrarvb1sandúxu̱sa̱ndúxu̱sándúxu̱
entoncesctasaá
entrar, metersevb2ki̱ʼvini̱ki̱ʼvikiʼvi
entristecervbsákusuchí-ini
entristecersevb1kusuchí-iniku̱suchí-inikúsuchí-ini
envejecervb1nduchéendu̱chéendúchée
esa, cosa aquellaadjña̱kán
escaparvb2ka̱kuni̱ka̱kukáku
escarbar, tirarvb4akutanaxa̱tanaxátana
escondervb1chise̱’échi̱se̱’échíse̱’é
escondidoadjse̱’é
escuchar, obedecervb3akuniso̱ʼoxi̱niso̱ʼoxíniso̱ʼo
ese, aquelpronta̱kán
esos, aquellosadjna̱kán
espaldassa̱tá
esperarvb3bkundatunxi̱ndatunndátun
espinasiñu̱
espíritu santosta̱chí yi̱i̱
esposassíʼí
espososyií
esta, cosa aquíadjña̱yóʼo
esta, mujer aquípronñáyóʼo
estar (ubicación adentro)vb5xiñúʼuxi̱ñúʼuñú’u
estar (ubicación)vb5ndika̱a̱xi̱ndika̱a̱ndíka̱a̱
estar, existir, habervb5kooni̱xi̱yoíyo xíyo (H)
estar, vivir, sentarvb3bkundooxi̱ndoondóo
este (animal)prontíyó’o
este (hombre)pronta̱yó’o
este (palo)prontúyó’o
estos (personas)pronna̱yóʼo
estrellaski̱mi
estudiar, leervb1kaʼvika̱ʼvikáʼvi
F
fáciladjkŏo yo̱’vi̱
faltarvb1kuma̱níku̱ma̱ní kúma̱ní
familiasna̱ veʼe
favorsma̱ní
felizadjsi̱í
feliz, alegre, contentoadjsi̱í-ini
feo, malo, sucioadjkini
fiesta, neblina, nubesviko̱
filosoadjxi̱ín
flacoadjleke
flojearvb1kuxuxaku̱xuxakúxuxa
florsyita
folletosfolleto
forzar, obligarvb1ixanduxai̱xanduxaíxanduxa
fotosna̱’ná
frutasku̱i̱ʼi
fuego, lumbresñu’u̱
fuerteadjndakú
fuerza, podersndée
fumar, quemarvb4akaʼmixa̱ʼmixáʼmi
futurosnu̱únínu
G
gatosmícho
gemelosskúáti
gobernar, mandarvb4akaʼndachíñuxa̱ʼndachíñuxáʼndachíñu
gobiernosxáʼndachíñu
golpear, pegarvb1kanika̱nikáni
gordoadjndu’ú
graciasstixaʼvi
grandeadjkáʼnu
grande (edad)adjchée
grande (plur)adjná’nu
granerosyaka̱
granizosñíi
gratissoon
gritar, regañarvb2nda̱’yi̱ni̱nda̱’yi̱ndá’yi̱
grizadjkúxín
gusanosti̱ku̱su
gustarvb1kutóoku̱tóokútóo
H
hablarvb2ka̱ʼa̱nni̱ka̱ʼa̱nkáʼa̱n
hablar (hacer)vb1saka̱ʼa̱nsa̱ka̱ʼa̱nsáka̱ʼa̱n
hace ratoprepndi̱veʼé
hacervb1keʼéke̱ʼékéʼé
hacer (realizar)vb1ixaai̱xaaíxaa
hacer, realizarvb1kixaaki̱xaakíxaa
hacerse mucho vb1nduku̱a̱ʼándu̱ku̱a̱ʼándúku̱a̱ʼá
haciaprepchí
hambresso̱ko
hermana ♀-♀sku’vi̱
hermana ♂-♀, ♀-♂sku̱ʼva
hermano ♂-♂sñani
hierba, rastrojosku̱’u̱
hijosse̱ʼe
historiashistoria
hojasyuku̱
hombresta̱a
hombrosso̱ko̱
hoysvitin
hoyosya̱vi̱
huesosleke
huevosndi̱vi̱
I
iglesiasveʼe-ñu̱ʼu
igualprepinkáchi
imaginar, meditar, pensarvb1ndakanixi̱nínda̱kanixi̱níndákanixi̱ní
importante, valiosaadjndáyá’vi
infiernosndayá
inicuosndiva̱ʼa
inmóviladjtuun
irvb5ku̱ʼu̱nni̱xa̱ʼa̱nku̱a̱ʼa̱n xáʼa̱n (H) kuaʼá! (M)
izquierdoadjyíti
J
JehovásJehová
JesucristosJesucristo
JesússJesús
joven (plur)sna̱ va̱lí
joven ♀sñá loʼo
joven ♂sta̱ loʼo
jugarvb3akusikixi̱sikixísiki
junto, unidoadjítá’an
juntos, uno a otropreptáʼan
L
la (mujer)artñá
la cosa artña̱
largoadjkáni̱
las (personas)artna̱
lastimarvbsa̱xúʼvi̱
lavarvb1ndakatanda̱katandákata
lejosprepkáni̱
lento, despacioadvkúee
levantarsevb1ndatakunda̱takundátaku
levantarse (en la mañana)vb1ndakoonda̱koondákoo
liberarvbsa̱káku
libroslibro
ligeroadjkama
limpiarvb
limpio, arreglado, ordenadoadjvií
llamarvb1kanaka̱nakána
llamarsevb5naníxi̱nanínání
llanurasyoso̱
llegarvb1kixa̱a̱ki̱xa̱a̱kíxa̱a̱
llegarvb2xa̱a̱ni̱xa̱a̱xáa̱
llenarvb5kutúchu̱túchútú
llenarsevb1ndakutúnda̱kutúndákutú
llevarse, juntarsevb1kutá’ani̱tá’anítá’an
llorarvb4akakuxa̱kuxáku
llovervb1koonko̱onkóon
llover (hacer)vb1sakóonsa̱kóonsákóon
lluviassa̱vi̱
lo quesña̱
luna, messyo̱o̱
M
machetesyuchu̱
madressi’í
magiastu̱ʼva
maízsnu̱ni̱
maltratarvb1ixandi̱va̱’ai̱xandi̱va̱’a íxandi̱va̱’a
maltratarvb1kundi̱va̱’aku̱ndi̱va̱’a kúndi̱va̱’a
manosndaʼa̱
mansoadjvitá-ini
mañanaadjna’a
mañanaadjxi̱ta̱an
másadvka
más deprepxa̱yáʼa
masasyuxa̱n
matarvb4akaʼníxa̱ʼníxáʼní
matarse entre…vb4akaʼní-tá’anxa̱ʼní-tá’anxáʼní-tá’an
medicinasta̱ta̱
medioadjtañu
medirvb1chu’unchu̱’unchú’un
mencionarvb1ndakaninda̱kanindákani
mera, puraadjmíí
mercado, preciosya̱’vi
miedosyíʼvi̱
mirarvb4bkotoxi̱toxíto
misericordia, generosoadjva̱’a-ini
mixtecossâví
mojarvb1chiinchi̱inchíin
mojarvb1ndaxinda̱xindáxi A)
montónadjko’ndo
morirvb5kuvini̱xi̱ʼi̱xíʼi̱
moscasndikama
mostrarvb2na̱ʼa̱ni̱na̱ʼa̱náʼa̱
movervb1kanda̱a̱ka̱nda̱a̱kánda̱a̱
muchoadjku̱a̱ʼá
mujersñaʼá
mujerssi̱’í
mundosñuyǐví
muro, paredsnama̱
N
nacer, salvarvb1kakuka̱kukáku
naranjasláxa
narizssi̱ti̱
necesitar, utilizarvb3akuniñúʼuxi̱niñúʼuxíniñúʼu
negro (claro)adjtu̱ún
negro (oscuro)adjnda̱á
nietosse̱’eñáni
niñosku̱a̱chí
no (negativo)advva̱ása
no esadvsu̱ví
no hayadvkŏo
nocheadjñu̱ú
Nosotros (excl.)pronmiíndi̱ndi̱
Nosotros (incl.)pronmiíyó
noviosta̱ni̱
nuevoadjxa̱á
númerosnúmero
O
ocá
observarvb4bkotonde’éxi̱tonde’éxítonde’é
ocultarvb2sa̱’vini̱sa̱’visá’vi
odiarvbnisâá-ini xíni
olervb5ku̱xa̱’a̱nndi̱xa̱’a̱nxá’a̱n
olor ricoadjtámi
olvidarvb1nandosóna̱ndosónándosó
orejasso̱’o
orilla, a la orilla deadjyu’ú
otraadjinka
ovejaslevo
ovejasndikachi
P
padresyivá
pagarvb1chaʼvicha̱ʼvicháʼvi
páginaspágina
palmasñu̱u̱
palomassa̱ta
panssi̱táva̱ʼa
panal, vaporsyoko̱
pantanosndo̱’yo
papelstutu
papel, idiomastu̱ʼun
paraisosñuʼú livi
pararvb3a
pararsevbkonduta
parecersevb1kitá’anki̱tá’an kítá’an
párrafospárrafo
pasar (hacer)vb1sayáʼasa̱yáʼasáyáʼa
pasar, darvb2ya̱’ani̱ya̱ʼayáʼa
pasar, suceder, sufrirvb1ndoʼondo̱ʼondó’o
pavosti̱ún
pecado, problemasku̱a̱chi
pedirvb1ndukúndu̱kúndúkú
películaspelícula
permitirvb1taxita̱xitáxi
perocsoo
perrosti̱na
personassna̱ yiví
pesadoadjve̱e
pescadosti̱a̱ká
piesxa̱’a
piedrasyu̱u̱
planoadjnda̱a̱
plantasyitu̱n
plantar, sembrarvb1chi’ichi̱’ichí’i
platicar, conversar, predicarvb1natú’unna̱tú’unnátú’un
pobreadjndáʼvi
pobre (hacerse)vb1kundá’viku̱ndá’vikúndá’vi
pocoadvlo’o
podervb1kiviki̱vikívi
poder, trabajarvb1kuchiñuku̱chiñukúchiñu
polvosyákaa
ponervb1chinúuchi̱núuchínúu
poquititoadvlo’ochín
por esocña̱kán
por favorisa̱á ña̱ ma̱ní
por quéintnda̱chun
porquecchi
porque (contestando)csaáchi
poseervb5kuumiíxi̱kuumiíkúúmií
posiblamenteadvsana
preguntaspregunta
preguntarvb2nda̱ka̱tu̱ʼunni̱nda̱ka̱tu̱ʼunndáka̱tu̱ʼun
preocuparsevb2ndi̱ʼi̱-inini̱ndi̱ʼi̱-inindíʼi̱-ini
primeroadjnu̱ú
primeroadvsiʼna
probarvb4bkotondosóxi̱tondosóxítondosó
producirvb1kuunku̱unkúun
puertasyé’é
puroadjnina
Q
quéintndáa
quemarsevbkoko
querervb1kuni̱ku̱ni̱kúni̱
querer entre…vb1kuni̱tá’anku̱ni̱tá’ankúni̱tá’an
quiénintyukú
quiénesintndáana
quitarvb1kindaaki̱ndaakíndaa
quitar, movervb1sakúta’asa̱kúta’asákúta’a
R
ranassa’va̱
rápidoadvkama
realizarvb5xaai̱xaaíxaa
recibirvb1ndakiʼinnda̱ki’inndáki’in
recojervb1ndakayanda̱kayandákaya
reconocervb1ndakuninda̱kunindákuni
recordarvb1ndaka’ánnda̱ka’ánndáka’án
recordar (hacer)vb1sandaka’ánsa̱ndaka’ánsándaka’án
reflexionarvb1ndakani-ininda̱kani-inindákani-ini
regresarvb1ndikóndi̱kóndíkó
ReinosReino
reírvb2xa̱ku̱ni̱xa̱ku̱xáku̱
reírsevb2kua̱ku̱ni̱kua̱ku̱kuáku̱
religiónsreligión
rellenarvb1sandakutúsa̱ndakutúsándakutú
respetarvb5kixato̱’ói̱xato̱’ó íxato̱’ó
resplandecervb1ndaye̱’e̱nda̱ye̱’e̱ndáye̱’e̱
respondervb1ndakuiinnda̱kuiinndákuiin
restaurarvb1ndasalivinda̱salivindásalivi
resucitarvb1sandatakusa̱ndatakusándataku
reuniónsreunión
reunirvb1ndatakanda̱takandátaka
reunirvb1sandátakasa̱ndátakasándátaka
reunirsevb1ndakutáʼannda̱kutáʼanndákutáʼan
rezarvb1ndakuatunda̱kuatundákuatu
ricoadjku̱i̱ká
riosyu̱ta
riquezasku̱i̱ká
robarvb5kui̱ʼnái̱xakuíʼnáíxakuíʼná
rodillasko’ndo
rojoadjkuaʼá
ropasti̱ko̱to̱
S
sabervb3akuni̱xi̱ni̱xíni̱
sabioadjndíchi
sacarvb1tavata̱vatáva
salsñi̱i̱
salirvbka̱na
salirvb1keeke̱ekée
salirvb1kitaki̱takíta
Salón del Reinosveʼe nu̱ú ndátakandi̱
salvarvb1saka̱kusa̱ka̱kusáka̱ku
sandalia, huarachesndu̱xa̱
sangresni̱i̱
santo, delicado, sagradoadjyi̱i̱
SatanássNdi̱va̱’a
secoadjyi̱chi̱
secretosse̱ʼé
seguirvb3bkundiku̱nxi̱ndiku̱nndíku̱n
sentarvbkooxi̱ndukoo
sentirvbkoo-ini
sentir felizvb1kusi̱í-iniku̱si̱í-inikúsi̱í-ini
señor (mayor)státa
señora (mayor)snána
servb5kuuxi̱kuukúú
ser felizvb1kusi̱íku̱si̱íkúsi̱í
sicátu
iva̱ʼa
siempreadvndiʼi tíempo
siempreadvnina
sinceroadjndinuʼu-ini
sobrinosxa̱xi̱
SolsÑu̱ʼu
solamenteadvinlá
solamenteadvkuití
soloadjinlá
soltarvb1sañása̱ñásáñá
sonarvb1kaxáka̱xákáxá
sonidosndusu
soplarvb1tiviti̱vitívi
subirvb1ndaanda̱andáa
sucedervb1kuuku̱ukúu
sucioadjyaku̱a̱
sueñosma̱’ná
sueñosxa̱ni
sufrimiento, problemastu̱ndóʼo
sufrirvb1xo’vi̱xo̱’vi̱xó’vi̱
T
tambiénadvsaátu
taparvbsa̱sisási
tarde (por la)adjxi̱ku̱aá
tener, cargar, llevar (en la mano)vb3ckuniʼini̱ʼiníʼi
terminarvb1ndiʼindi̱ʼindíʼi
testigostestigo
textostexto
tíempostíempo
tierrasñuʼú
tirarvb1sakánasa̱kánasákána
tiznestu̱ún
todoadjndiʼi
toro, vacassi̱ndi̱ki̱
tortillassi̱ta̱
trabajadorsmúso
trabajarvb1kachíñuka̱chíñukáchíñu
trabajoschiñu
traducirvb5nasamasa̱ndáya̱’akána
traervb
pronmiíún, yóʼóún
U
ultimoadjnu̱ú ndíʼi
ustedespronmiíndóndó
ustedespronndó’ó
V
vendervbíxikó
venirvb5kixi naʼa ! (M)ki̱xiva̱xi kíxí (H)
venirvb1vaxiva̱xiváxi
vervb3akunixi̱nixíni
verdadsnda̱a̱
verdaderamenteadvndixa
verdeadjkúii̱
versículosversículo
vestirse, ponerse (ropa)vb3bkundixixi̱ndixindíxi
vez (sing)stuku
vientresti̱xin
vivirvb3bkutakuxi̱takutáku
volarvb1ndachínda̱chíndáchí
voltearvb1xikóko̱oxi̱kóko̱oxíkóko̱o
voluntadsña̱ kúni̱
volverse locovb1sanasa̱nasána
Y
ycta
ycxí’in
ya (tiempo cerca)prepxa̱
ya (tiempo largo)prepxi̱
yopronyi̱ʼi̱